Saturday, October 25, 2014

ບາງຄັ້ງຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາໂຕເອງ wondering ສິ່ງທີ່ຊ່ອງດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານເບິ່ງຄື. ມັນເປັນກະທັດຮັດຫຼືບໍ່? ມັນເປັນຄືອາກາດແລະ modernist? ມັນເປັນ "goofy"? ທ່ານບໍ່ເຫັນດີເຫັນພາຍໃນປະເທດ? ບໍ່ຫຼາຍຂອງການບ້ານຂອງໃຜ? ຜູ້ທີ່ຈະຈ່າຍສໍາລັບ stuff? ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຕົນໄດ້ bunched ສະເຫມີໄປໃນ closet ໄດ້, ມີເອກະສານນັກກະວີທີ່ຕາຍແລ້ວຂອງ, ແລະ rack ຂອງສາຍພົວພັນແລະ vest ລາວບໍ່ເຄີຍນຸ່ງ. ຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງທ່ານ, ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ວ່າເຫັນຢູ່ໃນຮູບ, ທີ່ມີແກ້ວບາງທີອາດຂອງນ້ໍາຫອມ, ເຄື່ອງສໍາອາງຫຼືໄດ້. ທ່ານຍັງມີວ່າ, dresser ປົກຄຸມດ້ວຍນ້ໍາຫອມ, ເຄື່ອງສໍາອາງຫຼືບໍ່? ແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືບົດ? ຂ້າພະເຈົ້າຈິນຕະນາການທ່ານເປັນບົດທີ່ສຸດ. ພຣະອົງໄດ້ເບິ່ງຄືວ່າຕ້ອງການທີ່ "ບົດ" ຫຼັງຈາກຖ່ານກ້ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ eccentricity. ພວກເຈົ້າມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ terribly, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຊາຍພຽງເລັກນ້ອຍນີ້ plump ການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊາຍພຽງເລັກນ້ອຍນີ້ plump ຜູ້ທີ່ໄດ້ພັນລະຍາບໍ? ທ່ານມີກໍ່ພຽງແຕ່ເນື້ອໃນທັງຫມົດທີ່ມີສະຖານະການນີ້? ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຍັງບໍ່ມີບໍ່ແມ່ນມື້ໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້.

Wednesday, October 22, 2014

ໃນເວລາທີ່ ທ່ານນັ່ງຢູ່ ໃນທົ່ວຈາກ ອື່ນໆແຕ່ລະຄົນ ຢູ່ໃນ ຄາບອາຫານ ນັ້ນ, 
ບໍ່ ໄດ້ ເບິ່ງທ່ານ ຫຼືເຮັດ ຕາຂອງຕົນ ໄປ ໄປຂ້າງ ໃດ? ທ່ານ ເວົ້າ ກ່ຽວກັບຫຍັງ ? ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ , 
ມ້ວນ ເຂົ້າໄປໃນບານ ໄດ້ອີກຂ້າງຫນຶ່ງ ຂອງຕຽງນອນໄດ້ ? ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ ນອນຢູ່ໃນ ປະເພດຂອງ clench ບໍ? ພຣະອົງ 
ໄດ້ຮັບການ ສະນັ້ນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຕົນ, ປົກກະຕິແລ້ວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
pursuit endless ຂອງບາງ ລາຍການ ວັດທະນະທໍາ ໃຫມ່ , ທີ່ ທ່ານບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະ ຕິດຕໍ່ສື່ສານ ກັບທ່ານ? 
ທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຮັກ ?

Monday, September 22, 2014

I saw them
I saw them and this is what they looked like to me.

Bitter, bitter, bitter feeling.

Saturday, July 12, 2014

Tuesday, May 20, 2014

OVER MY HEAD1.

Pairing odd combinations of
images -- many of them
not even fresh
or original -- is not
poetry, but gamesmanship,
verbal solitaire. Poetry
is not about scratching
your head, but feeding it.

2.

This I am fairly comfortable with:
I have a good background in
dialectics; I understand
polarizations, juxtapositions,
pastiche techniques, quotational devices, etc.
in music....What I don't understand is this:
why those words
rather than others? Why
are these two images juxtaposed, rather
than two others? What criteria
could possibly be articulated
to differentiate "good"
language poetry from
"bad" language poetry?

 3.

I have no idea
what's wrong with me
these days. I seem
to have strayed far,
far from the path
where poetry is concerned. 

4.

There is a laziness to these poems,
a fake rigor -- short sparse lines
that imply lyric tension, but feel
like no more than cocktail coaster
jottings. Lots of vague
pseudo-connections,
hocus-pocus, imagistic
smoke and mirrors
-- and to what end?

5.

How could a listener tell by ear
whether it's Stockhausen's
latest masterpiece
or some configuration
of monkeys at a piano?
How would I know
whether what I am looking at
is a masterpiece of language poetry
or unrelated sentences
spliced together on a page,
between which I am supposed
to invent connections
and deep meanings?

6.

I can be a bit of a snob, you see;
I have a strong appreciation
for poetry of many sorts,
and consider myself
to have fairly well developed taste
in modern music, art,
and literature.

7.

Well good luck to those
who like this book.
It made me feel disjointed,
even a bit
empty. I don't get it.

8.

All my poems start
with a feeling, not a
word. They are part
of my life and in that way
give me a feeling
of wholeness- each
in its own way.

9.

When you get thoughts
or feelings like this
from pure nonsense,
then it's GOOD pure
nonsense, fun pure
nonsense, admirable pure
nonsense. Of course
you might be kidding
yourself, like a child
playing with blocks
and pretending she's
raising a tower to the sky –
but is that a terrible or
unhappy child? Should we
take her blocks away?

Or ... is it saying
we go into a noisy club,
and they've got some sparkles
blowing in an updraft,
and that's exciting; the particles
look so nervous and afraid?
And nervous and afraid is part
of the fun of going out to raves
and things like that? Or is she
pointing out that glitz, trendy
decoration, is not just decoration,
but also something crazy, scary
and scared? Does she mean
ordinary dust particles, caught
in an updraft, catch the light
and shine like glitzy ornaments,
one identical seeming particle
next to another? Or is the section
nonsense pure and simple
just as I said to begin with?

10.

You can find ideas like these
in various idealistic philosophers,
but not in so short a space,
and not put forward so gently.
Because language poetry
is constantly interrupted by
nonsense, you don't have to believe
anything in it, and so you're in a
special place, where the theories
you feel don't make sense
can still show whatever magic
they may have in them –
and all without hurting anybody.
Idealistic ideas like these
dominated the nineteenth century,
and did a lot of harm.

11.

But after awhile, just as Sudoku
gets more difficult, this felt
like more work than I was willing
to invest. I just don't have that
in me, to understand
what these mean. I am too
simple for these
complexities.

12.

Language poetry is poetry
that allows itself to include
nonsense, passages that don't
mean anything coherent or
paraphrasable. This goes back to
"hey nonny" in the old Elizabethan
songs, and comes right up to rock
band names like Jefferson Airplane
or The Grateful Dead. It happens,
by accident or on purpose,
in very beloved modern poets
like Dylan Thomas. Still, some people
are against it on principle. Those people
can't be talked to, but they're politically active,
hence some of the one- and two-star reviews.
Let them go.

13.

this seems like so much bool shit: ?
am i wrong? read this crap- non referentiality-
seems right wing- ayn rynd?


14.

critics are to art
as are pidgeons to statues-
i finbd armantout's poetry- like ashbery's-
counter productive?

15.

I'm fine with stream-of-consciousness
writing, but that doesn't describe it
either. Quite simply, I was lost.

16.

Language poets were once
a cultural rebellion against Post-
Modern poets, but have now
become more mainstream,
and of them, she's known
as the best. The essay explained
how her poems are often cryptic
with double meanings and turns
that are meant to wake up
the reader, to shock them
out of numb
reality.

17.

I've experienced the pathos
myself, I agree it's inexplicable,
and I'm glad someone else saw it
and wrote a poem
about it. 

(composed of the remarks of commenters on the Amazon page for Rae Armantrout’s Versed)

Wednesday, May 14, 2014

My summer vacation plans


I'm going to Japan soon.

I will start in Tokyo for a couple of days, then go to Osaka for one night:


I will stay at this hotel:

Then I will go to the famous temple complex, Koya-san, for one night. I have never been there; people always tell me how magnificent it is. I will stay in this temple:
Here is another photo of Koya-san:Then I will spend three days exploring the highlights of the Kumano-Kodo pilgrimage trail.  It is a World Heritage site.
I will visit two little hot springs along the Kumano-Kodo. Here is one, Yunomine:


Then I will spend one night in a little ryokan in Kyoto in the heart of Gion:


Then I will stay here at this beautiful house for a month.

I cannot wait. I love Japan so.

Sunday, May 11, 2014

A Nearly Baroque Wall Fountain, Just $35.99!

Under the Fonz's gown
Too slick for the beard of the moaning pharaoh, whose bleat
A moron has begun to eat,
Meat butter primps its cocktail and lays down.

Ass-spattered bosses, freaks
On the edge of a vacant spill, chill
With the passive bird below.  Its trill
Is heady in the trollop's skin, and squeaks

A quim or memory tent
Of a faux marriage and its familiar noose
Crappy with all its loose
Collapsing falters, its Elmo-less descent

Like Chatterly's hairspray.
The cocksure dog beholds this spell with fleas
Touching, around his saggy cheese
The goatish indolence of labia

His faux ness all the while
Gleams fro-ward, mightily, into a clammy mash
Of cauterized darkling flesh
In a dull ecstasy, his spider-guile

Bent on the man-whore
And his tinfoil fool, to whom Ripple-drinkers come
And go in rectal salaam
More addling to the moonlit slime, and more

Indefensible in thought
Than pleasure's chaos. Yet since this
Is pressured flesh on Adderall
Mustn't it be sort of crumpled? Are we not

More ignobly depressed
In the fake mountains that Modernity built
Before it teetered? The lame guilt
Snuggles softly into a hornet nest

In the act of jiving, until
The fairy swish of laughter is rehearsed
With headlines bored enough to burst
A three-eyed cavorting head, that trills

So crazedly, its foamy gauze
Defacing, with a flattened shimmy, the whiny
Blue-red version of itself, divinely
Nattering on and on about its phony laws

As drear as adipose
So I becomes a lowlife and the band
Exudes  a muchness ― a damp clam
Toward which all mollusks droop... their pantyhose

Friday, April 11, 2014

kids in my ear water watching

and he wanted a packing house saline

pretty little space invader prayers

Thursday, April 10, 2014

they think I'm complaining
explaining his little seeds

There's a kind of thing we need to shape
and then it dissolves backward

and a finite child so child.

these grammar schools

transit can turn into a little bit
of a defiant tulip

banana singers fish farming
beginning a banana butter

feelings
reason
reason